×

Uwaga

Lack of access rights - File '/cache/a/8aa209d569263fce3dd570cca060a414.jpg'

Lack of access rights - File '/cache/1/b14886c728d6691b16adcc3be6ad68e8.JPG'

Pobierz plik pdf

 

 

 

 STATUT

 

 

Stowarzyszenia 

 

Absolwentów i Przyjaciół

 

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 

 w Bystrzycy Kłodzkiej

 


 

Rozdział I

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

 

 

 

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie  Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

 

 

 

 

 

 

2.      Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.Sempołowskiej 13.

 

 

 

 

 

 

 

3.       Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia
7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

4.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

 

 

 

 

 

 

5.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

 

 

 

1.      Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

2.      W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

 

 

 

 

 

 

3.       Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

1.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 

 

 

 

 

 

 

2.      Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

 

 

 

1.      Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

2.      Stowarzyszenie może posługiwać się logo (swoim znakiem graficznym) wyróżniającym je wśród innych organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

3.      Logo zatwierdza Zarząd uchwałą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

 

 

 

 

 

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

 

 

 

 

 

 

            § 5

 

 

 

Cele stowarzyszenia:

 

 

 

 1. wspieranie systemu dydaktyczno-wychowawczego, w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące  im. Powstańców Śląskich i Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwanego w dalszej części Statutu Szkołą,
 2. inicjowanie, organizowanie i popieranie różnych form doskonalenia i dokształcania uczniów, nauczycieli i absolwentów,
 3. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia,
 4. popularyzacja wiedzy o Szkole, jej zadaniach i celach działania,
 5. popularyzacja wiedzy o patronach Szkoły,
 6. wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej, uczniów niepełnosprawnych oraz - z rodzin niewydolnych wychowawczo,
 7. wspieranie utalentowanych uczniów poprzez fundowanie stypendiów, finansowanie udziału w seminariach, obozach naukowych itd.,
 8. wspieranie programów szkolnych, udziału uczniów w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach procesu integracji europejskiej,
 9. aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów wokół Szkoły na rzecz jej wszechstronnego rozwoju,
 10. wspieranie finansowe Szkoły, także z wykorzystaniem funduszy krajowych i Unii Europejskiej ? w rozwoju jakościowym Szkoły, w powiększaniu i modernizacji bazy szkolnej,
 11. kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z uroczystościami Szkoły i z Patronem,
 12. budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków,
 13. dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.
 14. Wspomaganie działalności Kameralnego Chóru Nauczycielskiego działającego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

§ 6.

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 

 

 

 1. współpracę z organami szkoły, władzami oświatowymi, administracją państwową
  i samorządem lokalnym i z absolwentami,
 2. prowadzenie szkół na zasadach przewidzianych prawem
 3. inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie i wspieranie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych związanych ze Szkołą,
 4. podejmowanie działań integracyjnych członków Stowarzyszenia w drodze przedsięwzięć kulturalnych, towarzyskich, rekreacyjnych i społecznych,
 5. organizowanie okresowych spotkań, zjazdów absolwentów,
 6. fundowanie pomocy finansowej (stypendiów) dla najlepszych uczniów Szkoły,
 7. rozwijanie kontaktów i współpracy w ramach integracji europejskiej organizacji pozarządowych, podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i społecznego absolwentów w drodze szkoleń, seminariów, konferencji i cyklów konsultacji,
 8. pozyskiwanie środków finansowych do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia,
 9. pozyskiwanie i przekazywanie pomocy finansowej na potrzeby Szkoły,
 10. pozyskiwanie środków na modernizację, poprawę stanu technicznego i rozbudowę bazy dydaktyczno ? sportowej Szkoły
 11. wyszukiwanie darczyńców i sponsorów wspierających inicjatywy Stowarzyszenia i Szkoły,
 12. wspieranie Szkoły przekazywanym sprzętem naukowym, dydaktycznym lub inną pomocą rzeczową niezbędną do jej pracy i rozwoju,
 13. udzielanie pomocy i wspieranie uczniów, nauczycieli i absolwentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 14. organizowanie zespołów specjalistów różnych dziedzin (psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, lekarzy, prawników, uczonych itp.), który udzieli rad i pomocy potrzebującym uczniom, nauczycielom, absolwentom, członkom Stowarzyszenia i pracownikom Szkoły,
 15. fundowanie pomocy finansowej (stypendiów) dla najlepszych i aktywnych społecznie uczniów Szkoły,
 16. organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych, doskonalących kompetencje uczniów, nauczycieli i absolwentów oraz społeczności lokalnej,
 17. kreowanie i realizację form wypoczynku pozalekcyjnego i wakacyjnego uczniów, nauczycieli
  i absolwentów,
 18. podejmowanie i prowadzenie akcji promocyjnych w środkach przekazu, w tym także internetowych, działalność wydawniczą.
 19. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno - promocyjnej

 

 

 

Rozdział III

 

 

 

 

 

 

 

CZŁONKOWIE-PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

 

 

 

 

1.      Członkami Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 

 

            - członków zwyczajnych.

 

 

 

-członków wspierających.

 

 

 

§ 8

 

 

 

 

 

 

 

1.       Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec (także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), który wyraził chęć współpracy i przynależności w Stowarzyszeniu oraz złożył własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską.

 

 

 

2.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

 

 

3.       Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

 

 

 

 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

 

 

 

 

 

Każdy członek zwyczajny posiada:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
 2. Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 3. Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 5. Prawo udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
  z prawem głosu.

 

 

 

§ 11

 

 

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 

 

 

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
 2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie i wypełniać inne świadczenia obowiązujące
  w Stowarzyszeniu.
 4. Dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie wspierający  nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

 

 

 

 

 

Członek wspierający jest zobowiązany:

 

 

 

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
 2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

 

 

 

 

 

 

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 

 

 

1.       Rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi.

 

 

 

2.       Wykluczenia przez Zarząd:

 

 

 

a)    w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

 

 

b)   za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 24 miesięcy

 

 

 

c)    z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 

 

 

3.       Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego sądu.

 

 

 

4.       Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

 

 

5.       Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV.

 

 

 

 

 

 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

 

 

 

 

 

 

 

1.       Władzami Stowarzyszenia są:

 

 

 

a)    Walne Zgromadzenie ,

 

 

 

b)        Zarząd,

 

 

 

c)        Komisja Rewizyjna.

 

 

 

2.       Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

 

3.       Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje honorowo.

 

 

 

4.       Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych gremiów.

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

 

 

 

 

 

 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

 

 

§ 18

 

 

 

 

 

 

 

1.       Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

 

2.       Walne Zgromadzenie Członków może być;

 

 

 

a)       zwyczajne

 

 

 

b)       nadzwyczajne

 

 

 

3.       Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

 

 

 

4.       O terminie, miejscu, trybie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zgromadzenia.

 

 

 

5.       Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:

 

 

 

a)       z własnej inicjatywy

 

 

 

b)       na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

c)       na pisemny wniosek poparty przez 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

 

 

6.       Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku

 

 

 

       i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

 

7.       Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

8.       W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego zgromadzenia.

 

 

 

9.       W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować   i podejmować uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestników.

 

 

 

10.   W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz

 

 

 

       z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

 

 

 

 

 

 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 

 

 

a)       Określenie głównych  kierunków  działania i  rozwoju Stowarzyszenia.

 

 

 

b)       Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

 

 

 

c)       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

d)      Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

e)       Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

 

 

 

f)       Podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych         władz Stowarzyszenia.

 

 

 

g)       Uchwalanie  statutu i jego zmian.

 

 

 

h)       Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

 

 

 

 

 

 

 

1.       Zarząd składa się z 4do 9 członków w tym Prezesa wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

2.       Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona  Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

 

3.       Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

 

 

4.       Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

 

 

 

 

 

 

 

1.       Do kompetencji Zarządu należy:

 

 

 

a)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 

 

 

c)       realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 

 

 

d)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 

 

 

e)       planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 

 

 

f)        reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 

 

 

g)       przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 

 

 

h)       zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 

 

 

i)         ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

 

 

 

 

 

 

2.       Sposób reprezentacji:

 

 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komisja Rewizyjna

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

 

 

 

 

 

 

 

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania Kontroli nad jego działalnością..   

 

 

 

2.       Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

3.       Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

 

 

4.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz.

 

 

 

5.       Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

 

6.       Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji rewizyjnej:

 

 

 

a)       nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 

 

 

b)       nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

 

 

 

 

 

 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 

 

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 5. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

 

 

ROZDZIAŁ V.

 

 

 

 

 

 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

 

 

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego istnienia.
 2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji, w tym z budżetu państwa, Unii Europejskiej i od władz terenowych,
  3. darowizn, spadków i zapisów,
  4. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
  5. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  7. ofiarności publicznej,
  8. udziałów, lokat i akcji.

 

 

 

 1. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

 

 

 

Stowarzyszenie nie może:

 

 

 

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

 

§ 26.

 

 

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd uchwałą.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
  1. drukowanie gazet ? PKD 18.11.Z
  2. pozostałe drukowanie ? PKD 18.12.Z
  3. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ? PKD 18.13.Z
  4. introligatorstwo i podobne usługi ? PKD 18.14.Z
  5. reprodukcja zapisanych nośników informacji ? PKD 18.20.Z
  6. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 32.99.Z
  7. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.19.Z
  8. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
   i targowiskami ? PKD 47.99.Z
  9. prowadzenie hoteli i moteli (PKD 55.10.Z), zajazdów, domów wczasowych, schronisk (PKD 55.20.Z), kampingów (PKD 55.30.Z) i innych podobnych obiektów krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.90.Z)
  10. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ? PKD 56.10.A
  11. prowadzenie barów (PKD 56.30.Z), stołówek (PKD 56.29.Z) oraz pozostała działalność w zakresie cateringu (PKD 56.21.Z)
  12. ruchome placówki gastronomiczne ? PKD 56.10.B
  13. wydawanie książek ? PKD 58.11.Z
  14. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ? PKD 58.12.Z
  15. wydawanie gazet ? PKD 58.13.Z
  16. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? PKD 58.14.Z
  17. pozostała działalność wydawnicza ? PKD 58.19.Z
  18. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ? PKD 59.11.Z
  19. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ? PKD 59.12.Z
  20. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ? PKD 59.13.Z
  21. działalność związana z projekcją filmów ? PKD 59.14.Z
  22. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ? PKD 59.20.Z
  23. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z
  24. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  25. działalność reklamowa (PKD 73.11.Z, PKD 73.12.A, PKD 73.12.B, PKD 73.12.C, PKD 73.12.D)
  26. działalność związana z turystyką (PKD 79.11.A, PKD 79.11.B, PKD 79.12.Z),
  27. pozostała działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
  28. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych ? PKD 88.10.Z
  29. działalność kulturalna i rozrywkowa, w tym organizowanie imprez kulturalnych
   i rozrywkowych (PKD 93.29.Z).

 

 

 

 1. Działalność gospodarcza i odpłatna działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. Wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez Stowarzyszenie, w tym nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym oraz dochód z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na działalność statutową.

 

 

 

§ 27

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

 

 

 

 

 

 

 

1.       Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

 

 

2.       Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

 

 

3.       Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

 

 

4.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

 

 

 

 

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy Prawa

 

 

 

o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30.

 

 

 

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej
Nr konta
91 95 23 0001 1000 9534 2000 0001
Numer KRS0000416445
Sprawdź nas na stronie www.ems.ms.gov.pl
Informacja dla osób wpłacających z zagranicy: Numer SWIFT naszego banku spółdzielczego POLUPLPR
--------------------------------------------------------

Pobierz deklarację członkowską:

format pdf

format doc

 

Projekt „Aktywny obywatel w regionie”

--------------------------------------------------------

50 lat Liceum Medycznego

ZOBACZ ZDJĘCIA

-------------------------------------
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
"IM WIĘCEJ WIEM - TYM WIĘCEJ CHCĘ"
Informacja o projekcie (plik pdf)

-------------------------------------------------

Rok 2012

Our website is protected by DMC Firewall!